Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 07 phòng, ban bao gồm:

 • Phòng Tổ chức - hành chính
 • Phòng Kinh doanh - dịch vụ khách hàng
 • Phòng Kinh tế - kỹ thuật
 • Phòng Kế toán - tài chính - tổng hợp
 • Nhà máy sản xuất nước
 • Đội Xây lắp - quản lý mạng lưới cấp nước
 • Ban Kiểm tra nội bộ

                                     (Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty)

 

 

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

 1. Ông Đinh Chí Đức                         : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Lương Điền              : Thành viên
 3. Ông Nguyễn Chiến Thắng            : Thành viên
 4. Ông Nguyễn Văn Mạnh                : Thành viên
 5. Bà Nguyễn Thị Trinh                    : Thành viên
Ban kiểm soát Công ty bao gồm:
 1. Bà Phạm Thị Hòa                           : Trưởng ban
 2. Bà Lê Minh Đức                             : Thành viên
 3. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang              : Thành viên

  Ban giám đốc Công ty bao gồm:

 1. Ông Phạm Tấn Luận        : Giám đốc công ty
 2. Ông Nguyễn Văn Mạnh                : Phó giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Nhung                  : Kế toán trưởng

Tin liên quan